Privacy verklaring


Mprins Creative Design hecht veel waarden aan uw privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over u en uw gebruik van onze diensten heb verzameld. Ik zal uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking stellen aan derden.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Mprins Creative Design. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-01-2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik aan u uit op welke wijze ik uw gegevens vastleg en hoe ik uw gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact met mij opnemen. U vindt de contactgegevens aan het einde van mijn privacyverklaring.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze ik uw gegevens verwerk, waar ik deze vastleg, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie deze gegevens inzichtelijk zijn.

Persoonsgegevens

Ik sla gegevens op in een beveiligde database. We geven deze informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden, tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft.

Mprins Creative Design gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Er worden voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door Mprins Creative Design. Deze worden hieronder toegelicht.

  • Contact opnemen | Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Mprins Creative Design.
  • Google Analytics | De website van Mprins Creative design verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegeven zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiele relaties en/of opdrachtnemers.

Roundcube

Ik maak voor mijn reguliere zaklijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Roundcube. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Roundcube heeft geen toegang tot mijn postvak en ik behandel ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking.

Ik gebruik uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u aan Mprins Creative Design verstrekt. Ik gebruik uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichten te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens>

Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlenging verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan uw-zorgspecialist op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van de overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen uw gegevens te delen, maar ik zal mij binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Ik bewaar uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft u niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij mij aangeeft zal ik dit teven opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen ik facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die ik naar aanleiding van uw opdracht heb vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat uw de gegevens op een andere e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zicht te legitimeren. Ik oud een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat ik uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan mij. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvang dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik het op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvang dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik uw op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, om dat de veilige koppeling van databestanden niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in de voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van uw-zorgspecialist. Als u bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik (laat) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Wilt u uw persoonsgegevens inzien? Of wilt u gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen probleem. Laat het mij weten per post of via een e-mail. O ja, let op: als je een bestelling hebt geplaatst, is het achteraf niet mogelijk de naam op de factuur aan te passen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik behoud te allen tijde het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerk, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens:

Mprins Creative Design
Stationsplein 1 (6E), 6131 AS Sittard (Nederland)

Contactpersoon voor privacy zaken: Menno Prins (eigenaar Mprins Creative Design)

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 01-09-2023.